Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on toiminnassamme erittäin tärkeää. Haluamme keittiöidemme edistävän kestävää elämäntapaa ja siten myös kestävää tulevaisuutta. Lisäksi haluamme minimoida tuotteidemme ja prosessiemme ihmisille ja maapallolle aiheuttamat haittavaikutukset. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tuotteidemme ja toimintamme ympäristöön vaikuttavia ominaisuuksia. Työskentelytapamme:

Kuuntelemme sidosryhmiämme
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, yritysasiakkaiden, työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme, kansalaisyhteiskunnan ja muiden osapuolten kanssa. Kuuntelemalla jatkuvasti heidän tarpeitaan, odotuksiaan ja vaatimuksiaan pystymme kehittämään arvonsa säilyttäviä laatutuotteita, jotka mahdollistavat kestävän elämäntyylin nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä omat strategiset arviointimme muodostavat perustan kestävään kehitykseen liittyvässä työssä priorisoimillemme asioille.

Kestävä kehitys on tuotekehityksessämme avainasemassa
Toimintamme ympäristövaikutuksista suurin osa tulee valmistamistamme tuotteista ja niiden käytöstä. Haluamme edistää kestävää kehitystä ohjaamalla asiakkaitamme käyttämään keittiöitään kestävällä tavalla. Kestävä kehitys on sen vuoksi keskeisellä sijalla tuoteinnovaatio- ja tuotekehittelytyössämme.

Vastuu ihmisistä ja maapallosta on hankinnoissamme etusijalla
Yhteistyön avulla pyrimme parantamaan toimittajasuhteitamme, varmistamaan tiukimpien laatustandardien noudattamisen sekä luomaan kestävän toimitusketjun. Valvomme toimittajiemme toimintaa säännöllisesti torjuaksemme hankintoihin liittyviä sosiaalisia, ekologisia ja eettisiä riskejä sekä kannustaaksemme toimittajiamme parantamaan omaa kestävään kehitykseen liittyvää työtään.

Kestävyysajattelu ohjaa myös materiaalivalintojamme
Puu on tuotteidemme pääkomponentti. Puu on laatu- ja ympäristönäkökulmasta hyvä materiaali, jos se tuotetaan määräysten mukaisesti ja saadaan vastuullisesti hoidetuista metsistä. Kaikkien etupäässä Euroopassa toimivien puuntoimittajiemme on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä konsernimme kattavia metsänhoitoperiaatteita. Pyrimme myös koko ajan lisäämään ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta sertifioidun puutavaran osuutta tuotannossamme.

Olemme sitoutuneet toimimaan esimerkillisesti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa
Tuotantoprosessissamme noudatetaan kohdistettua Lean-menetelmää, jossa järjestelmällisen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön avulla pyritään ehkäisemään työtapaturmia, vähentämään energian ja raaka-aineiden kulutusta, rajoittamaan vaarallisten kemikaalien käyttöä sekä vähentämään haitallisten päästöjen ja jätteen määrää. Pyrimme proaktiivisesti luomaan yrityskulttuurin, jossa kaikki työntekijämme toteuttavat visiotamme työtapaturmien eliminoimisesta.

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöalan asiantuntijayritystä. Voimme siten soveltaa koko konsernissamme noudatettavia prosesseja kestävään kehitykseen liittyvän työn integroimiseksi liiketoimintaamme ja toimintoihimme. Lue lisää kestävän kehityksen työstämme tästä.