Työympäristö, ympäristö ja laatu

Nobia DK on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti:

 • Laadunhallinta (DS/EN ISO 9001:2015).
 • Ympäristöasioiden hallinta (DS/EN 14001:2015)

Laaja keittiökalusteiden ja työtasojen valmistus ja jakelu.

Työskentelemme järjestelmällisesti varmistaaksemme yrityksen prosessien, tuotteiden ja palvelujen laadun sekä tehostaaksemme ja dokumentoidaksemme jatkuvasti pyrkimyksiämme niiden parantamiseksi.

Vuoropuhelussa viranomaisten kanssa olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia lakeja ja sääntelyvaatimuksia maissa, joissa tuotteitamme ja palveluitamme valmistetaan ja toimitetaan.

Laatupolitiikka

Nobia DK on yritys, jossa asiakas on keskiössä. Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden avulla lisäämme asiakastyytyväisyyttä, varmistamme pitkäaikaisen ja kannattavan kasvun sekä luomme kehitystä ja innovaatioita, jotka hyödyttävät yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä, asiakkaita ja koko yhteiskuntaa.

Nobia DK:n johto seuraa jatkuvasti laadunhallintatyötä, mukaan lukien auditointitulosten ja muiden kerättyjen tietojen järjestelmällinen käyttö järjestelmän tehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi, mukaan lukien työmenetelmien ja menettelyjen parantaminen ja varmistaminen.

Seuraavat suuntaviivat muodostavat laatupolitiikan perustan ja auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Asiakkaamme

 • Otamme huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset oikean laadun ja hinnan suhteen ja pyrimme varmistamaan korkeatasoisen asiakastyytyväisyyden, jotta saamme alan tyytyväisimmät asiakkaat.
 • Keräämme ja käsittelemme asiakastietoja varmistaaksemme jatkuvan optimoinnin ja laadun parantamisen.

Työntekijämme

 • Haluamme varmistaa jokaisen työntekijän ammatillisen osaamisen kohdennetun kehittämisen. Lojaalit, laatu- ja kustannustietoiset työntekijät edistävät näin tuloshakuista yrityskulttuuria.

Johtajuus

 • Varmistamme, että Nobia DK:n arvot - ihmisten arvostus, laatu, dynaamisuus, monimuotoisuus ja osallisuus sekä kestävä kehitys - sisällytetään kaikkiin asiaankuuluviin liiketoimintaprosesseihin.
 • Työskentelemme kohti avointa johtamistyyliä. Haluamme delegoinnin ja johdonmukaisen johtamisen avulla kehittää yrityksen suorituskykyä, osaamista ja hyvinvointia.
 • Olemme sitoutuneet johtamisjärjestelmän eli työmenetelmien ja menettelyjen jatkuvaan parantamiseen organisaation kaikilla tasoilla.
  Toiminnalliset laatutavoitteet asetetaan asiaankuuluville prosesseille ja niitä arvioidaan jatkuvasti uudelleen. Tavoitteet auttavat luomaan kohdennettua kehitystä tuotteille ja palveluille sekä johtajille ja työntekijöille.

Toimittajat

 • Pyrimme luomaan lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä toimittajiemme kanssa, mukaan lukien uusien yhteistyömuotojen etsiminen.
  Testaamme jatkuvasti ulkoistettuja palveluja niiden laadun varmistamiseksi.

Yhteisö

 • Viranomaisten kanssa käymässämme vuoropuhelussa sitoudumme noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja sääntelyvaatimuksia sekä muita määräyksiä, joihin olemme sitoutuneet.


Ympäristöpolitiikka

Nobia DK on vastuullinen yritys, joka haluaa valmistaa tuotteita ja tarjota palveluja, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa tuotekehityksestä, toimittajahallinnasta, valmistuksesta, jakelusta, kulutuksesta ja hävittämisestä lähtien.

Seuraavat suuntaviivat muodostavat ympäristöpolitiikan perustan, ja niillä pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Asiakkaamme

 • Varmistamme, että tuotteemme, pakkauksemme ja palvelumme ovat voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaisia.
 • Varmistamme, että tuotteemme ja pakkauksemme on suunniteltu siten, että niiden käytön ja hävittämisen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Työntekijämme

 • Varmistamme, että jokaisen työntekijän tietämystä ja tietoisuutta ympäristöön, ilmastoon, jätteisiin, kierrätykseen ja siten kestävään kehitykseen kohdistuvista vaikutuksista kehitetään kohdennetusti.

Johtajuus

 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.
 • Asetamme jatkuvasti toiminnallisia tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja arvioimme niitä uudelleen.

Toimittajat

 • Suosimme toimittajia, jotka asettavat ympäristövaikutusten vähentämisen etusijalle kaikissa prosesseissaan.
 • Arvioimme jatkuvasti, että tavarantoimittajat pyrkivät jatkuvasti parantamaan ympäristövaikutuksiaan.

Prosessit

 • Kehitämme jatkuvasti prosesseja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Arvioimme ja priorisoimme kaikkien hankintojen, uusien rakennusten ja korjausten ympäristövaikutukset.

Yhteisö

 • Viranomaisten kanssa käymässämme vuoropuhelussa olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja sääntelyvaatimuksia ja pyrimme aina olemaan muutosten eturintamassa.
 • Kerromme ympäristösuorituksestamme avoimesti kaikille asiaankuuluville sidosryhmille.


Terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Nobia DK on yritys, joka pitää kaikkia työntekijöitä tärkeänä voimavarana ja haluaa siksi kehittää ja ylläpitää hyvää fyysistä ja henkistä työympäristöä, jotta kaikki työntekijät voivat hyvin eikä kukaan sairastu töissä.

Fyysiseen ja henkiseen työympäristöön keskittyminen on olennainen osa jokapäiväistä elämää, ja työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme sen kaikkia osatekijöitä koko organisaatiossa ihmisarvon, keskinäisen kunnioituksen, luottamuksellisuuden, yhteistyön ja luottamuksen avulla.

Seuraavat suuntaviivat muodostavat terveys- ja turvallisuuspolitiikan perustan, ja niillä pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Asiakkaamme

 • Tuotteitamme ja palveluitamme kehitettäessä on keskitytty varmistamaan, että kaikki työntekijät voivat tehdä työnsä turvallisesti ja terveellisesti.

Työntekijämme

 • Kaikki työntekijät ottavat vastuun omasta ja muiden turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, ja heidän on osallistuttava myönteisesti jatkuvaan parantamiseen.
 • Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja valtuudet keskeyttää mikä tahansa toiminta/työ, jos siitä aiheutuu terveys- ja turvallisuusriski.

Johtajuus

 • Kehitämme jatkuvasti työympäristöä poistaaksemme vaaratekijät ja vähentääkseen riskejä, jotka voivat vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön.
 • Työskentelemme jatkuvasti terveiden työpaikkojen edistämiseksi keskittyen läsnäoloon, hyvinvointiin ja kehitykseen.
 • Johtajillamme on erityinen vastuu varmistaa, että työympäristö on kunnossa, ja heidän työterveys- ja turvallisuustasoaan mitataan erikseen.
 • Kehitämme ja toteutamme jatkuvasti toimia ja koulutusta, jotka edistävät kaikkien työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Toimittajat

 • Suosimme toimittajia, jotka asettavat hyvän fyysisen ja henkisen työympäristön etusijalle.
 • Arvioimme jatkuvasti, että toimittajat parantavat jatkuvasti työympäristöään.

Prosessit

 • Kehitämme jatkuvasti menetelmiä ja työnkulkuja työympäristön parantamiseksi.
 • Arvioimme ja asetamme terveys- ja turvallisuusnäkökohdat etusijalle kaikissa hankinnoissa, uudisrakennuksissa ja korjauksissa.

Yhteisö

 • Vuoropuhelussa viranomaisten kanssa olemme sitoutuneet noudattamaan työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisvaatimuksia, ja pyrimme aina olemaan muutosten eturintamassa.
 • Kerromme avoimesti terveys- ja turvallisuusolosuhteistamme kaikille sidosryhmille.


Nobia DK:n terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikka versio 4 Ølgod, 07.09.2022 Hyväksyjä Michael Rosendahl Jensen